Kéž by nebo kéžby

Správně napsaný výraz je kéž by. Kéž je slovo, které patří do slovního druhu částice, by je jeden z tvarů slovesa být. S jeho pomocí se tvoří tvary podmiňovacího způsobu (kondicionál přítomný a minulý). Tímto slovesným způsobem se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi a mluvčí může dát najevo, že si přeje jeho

Odvést nebo odvézt

Slova odvést a odvézt jsou pravopisně správně, každé označuje jinou skutečnost, nelze je proto zaměňovat. Grafická podoba slov je různá, obě slova však vyslovujeme stejně [odvést]
Odvést
je sloveso odvozené od základového slova vést s významem usměrňovat něčí pohyb nebo vykonávat pohyb nějakým směrem (vést dítě za ruku). Dokonavé sloveso utvořené předponou od- odvést, pak má význam směřování

Poté nebo po té

Slova poté i po té jsou správná, každý výraz patří do jiného slovního druhu a má jiný význam.
Poté
je příslovce, které je dnes pociťováno jako knižní, v běžné mluvě se nahrazuje výrazy potom, nato:
Brzy poté odešla navždy. (Brzy potom/nato odešla navždy.)
Poměrně často se příslovce poté užívá ve spojení se zájmenem co:
Byl propuštěn začátkem léta, poté co si