Slepice – snůška vajec

Většina chovatelů si mladé slepice zvané kuřice kupuje s jedním konkrétním cílem – čekají, až začnou snášet vejce. V jakém věku kuřic k tomu dochází a co vše je třeba splnit vám poradíme v tomto článku, nazvaném zcela příhodně: slepice – snůška vajec.

Kéž by nebo kéžby

Správně napsaný výraz je kéž by. Kéž je slovo, které patří do slovního druhu částice, by je jeden z tvarů slovesa být. S jeho pomocí se tvoří tvary podmiňovacího způsobu (kondicionál přítomný a minulý). Tímto slovesným způsobem se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi a mluvčí může dát najevo, že si přeje jeho

Odvést nebo odvézt

Slova odvést a odvézt jsou pravopisně správně, každé označuje jinou skutečnost, nelze je proto zaměňovat. Grafická podoba slov je různá, obě slova však vyslovujeme stejně [odvést]
Odvést
je sloveso odvozené od základového slova vést s významem usměrňovat něčí pohyb nebo vykonávat pohyb nějakým směrem (vést dítě za ruku). Dokonavé sloveso utvořené předponou od- odvést, pak má význam směřování