Autor Helena Malášková

Túra nebo tůra
Od

Slovo túra označuje namáhavou cestu, práci. V tomto výrazu je nutné psát čárkované ú, protože slovo nemá český původ. Do evropských jazyků se slovo túra dostalo z francouzštiny (pravopis…

Zkontaktovat nebo skontaktovat
Od

Obě podoby tohoto slovesa – zkontaktovat i skontaktovat – jsou správné a z hlediska pravopisu korektní. Příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/ uvádí, že ve většině slov cizího původu zakončených na -ovat,…

Slevněno nebo zlevněno
Od

Pravopisně správně je zlevněno, zlevněný zcela v duchu poučky, která říká, že slova s významem změny, dokončení děje mají předponu z- (zboží bylo drahé, teď je zlevněné, prodává…

Stěžovat nebo ztěžovat
Od

Slova stěžovat si a ztěžovat jsou gramaticky správné. Ze smyslu věty, z kontextu výpovědi pak vyplyne, zda užijeme sloveso s předponou s-, nebo z-. Stěžovat si Sloveso stěžovat…

Připoměl nebo připomněl
Od

V uvedené dvojici je korektní tvar připomněl. U tohoto slova selhává obvyklá žákovská pomůcka při zdůvodnění pravopisu – v dalších tvarech nezazní -n-, slyšíme pouze on připomíná, připomene.…

Expirace nebo exspirace
Od

Hned v úvodu pro jistotu sdělíme, že jsou správné obě podoby. V Akademickém slovníku spisovné češtiny, v SSČ i na http://prirucka.ujc.cas.cz/ se na prvním místě uvádí podoba…

Jak napsat slohovou práci – reportáž
Od

Reportáž je velmi rozšířený literární útvar. Nejčastěji si čtenář spojí reportáž s  žurnalistikou, zpravodajstvím, publicistickým stylem. Podle zaměření, zpracování a tématu lze reportáž zařadit i do stylu…

Palindrom
Od

Slovo palindrom vychází z řeckého výrazu palindromos, který znamená běžící pozpátku. Co je palindrom? Palindromem může být slovo, věta, číslo, melodie. Jako palindrom je možné označit jakoukoliv…

Slova mnohoznačná
Od

Významem slov se zabývá věda s názvem sémantika. Z hlediska svého významu se slova dělí na: jednovýznamová – jednoznačná, monosémantická – červený, míč, mládež, Praha, Afrika; slov s jedním…