Balík do vězení

Pravidla přijímání balíků lidí ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a lidí v ústavu pro výkon zabezpečovací detence jsou přesně stanovena. Všechna vězeňská zařízení v České republice vycházejí z jednoho předpisu, a to ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

Ve všech zařízeních stejně

Pravidla přijetí, respektive zasílání balíčku do vězení jsou zakotvena:

  • v předpisu číslo 169/1999 Sbírky, zákon o výkonu trestu odnětí svobody,
  • Hlava II,
  • Práva odsouzených,
  • Paragraf 24.

Je v zájmu příjemce i odesilatele se zněním zákona seznámit. Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie České republiky nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

V zákonu jsou uvedena pravidla vztahující se:

  1. na přijímání balíků obviněnými ve vazebních věznicích,
  2. přijímáni balíků odsouzenými ve výkonu trestu
  3. a dále přijímáni balíků odsouzenými v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

1. Přijímání balíků obviněnými

Obviněný má právo jednou za tři měsíce přijmout balíček. Může obsahovat věci osobní potřeby a potraviny. Balíček může vážit nanejvýš pět kilogramů. Všechny balíčky podléhají kontrole vězeňské služby. Obviněný nedostane z baličku ty věci, které odporují účelu výkonu vazby, nebo které není dovoleno mít podle řádu výkonu vazby v cele. To jsou především  věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných lidí. Nepředané věci jsou na náklady obviněného odeslány zpět na adresu odesilatele. 

Povolený obsah balíčku pro obviněného: Oblečení (na výměnu toho, které má na sobě), knihy, noviny a časopisy. Dále hygienické potřeby, přičemž na ty se nevztahuje omezení „jednou za tři měsíce“ a „hmotnost do 5 kg“, jsou však omezeny možnostmi jejich uložení.

2. Pravidla přijímání balíků odsouzených

Člověk odsouzený k výkonu trestu má právo jedenou za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti pěti kilogramů. Všechny balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného, kromě potravin s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují.

  • Nemá-li odsouzený finanční prostředky na odeslání nepředaných věcí nebo balíčku odesílateli, odešlou se na náklady věznice, kromě potravin s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují. Vynaložené náklady se předepíší odsouzenému k úhradě jako náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.

Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení „dvakrát ročně“„hmotnost do 5 kg“.

Odsouzenému lze zasílat: knihy, tiskoviny a potřeby k vedení běžné korespondence, které jsou omezeny možnostmi jejich uložení. Dále balíčky obsahující prádlo, oděv, potřeby k realizaci programu zacházení nebo věci pro vzdělávání anebo zájmovou činnost, avšak k tomu je třeba předchozího povolení ředitele věznice nebo pověřeného zaměstnance věznice.

3. Pravidla přijímání balíků chovanců

Chovanec ústavu pro výkon zabezpečovací detence má právo jedenkrát za tři měsíce přijmout balíček s trvanlivými potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti pěti kilogramů.

  • Chovanec má právo bez omezení přijímat balíčky obsahující prádlo, oděv, obuv, knihy a tiskoviny, a dále zásilky obsahující věci potřebné k realizaci příslušného programu, jakož i potřeby k dalšímu vzdělávání nebo zájmové činnosti.

Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Balíčky lze chovanci předat prostřednictvím zaměstnance vězeňské služby, který provede jejich kontrolu, rovněž při návštěvě. Chovanci se nepředají věci, které odporují účelu zabezpečovací detence, nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady chovance, pokud ředitel ústavu nerozhodne jinak.

Zdroj: Předpis číslo 169/1999 Sbírky a veřejný portál GŘ vězeňské služby ČR

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď