Konvence

Výraz konvence, z latinského slova conventio, má několik významů. Všechny jsou správné, třebaže některé si jsou na hony vzdálené. Slova konvence se používá v diplomacii, vojenství, zemědělství nebo i v oblasti společenského chování.

Konvence: Úmluva, dohoda nad zákon

Konvence znamená něco ustáleného, dohodnutého, pevného. Vyspělá společnost konvence ctí, konvence jsou “eticky” nad zákon. Původ slova konvence pochází z latiny. Latinské conventio znamená dohodu, ale rovněž shromáždění. Tady poznáváme příbuznost ve slově konvent.

Společenská pravidla jsou konvence

V běžném životě se slovem konvence setkáváme nejčastěji v oblasti společenského chování. Konvence představují vše, co není dáno nějakým zákonem, ale přesto dodržujeme v rámci tak zvaných společenských pravidel, bontonu. Do společenských konvencí patří vše, co nám bylo v procesu výchovy vštěpováno coby slušnost:

 • pozdravy,
 • podávání rukou,
 • nabídnutí místa,
 • usedání ve společnosti,
 • způsob hovoru.
 • Konvencemi se držíme při stolování,
 • oblékání k určitým příležitostem.
 • Konvence nás vedou k předávání gratulací,
 • pozdravů z výletu,
 • k přijímání a vykonávání návštěv.
 • Konvencí je úcta ke stáří,
 • pomoc ženám,
 • ochrana dětí, slabých a hendikepovaných.

V některých společenských prostředích přijímá konvence těchto míst:

 • na akademické půdě,
 • ve firmě,
 • v zájmovém klubu.

Řídíme se psanými nebo i nepsanými konvencemi prostředí. Jejich porušení není trestné. Ale je v rozporu s mravy sociální skupiny.

Když se řekne „konvence“

Další oblastí, kde se výrazu konvence často používá, jsou mezinárodní vztahy a diplomacie. Konvencemi se rozumí mezinárodní dohody a úmluvy. Mezi neznámější patří například:

 • Haagská konvence o vedení válek z let 1899 a 1907 (s kodifikací válečného práva včetně válečných zločinů) ,
 • Ženevské konvence o ochraně obětí válek přijaté v roce 1949 (upravují podmínky a pravidla na ochranu osob boje se neúčastnících (civilisté) nebo z bojů vyřazených (váleční zajatci, ranění a nemocní vojáci) během ozbrojených konfliktů podle mezinárodního práva),
 • nebo novější Bernská konvence o ochraně přírody z roku 1979 (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (anglicky Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), známá též jako Bernská úmluva.)
 • Spolu s tím úzce souvisí také definice tak zvaných konvenčních zbraní (neobsahují toxické, chemické složky nebo nepatří mezi jaderné zbraně).
 • Konvenční zemědělství – jedna z teorií zemědělského hospodaření soustřeďující se plně na ekonomickou složku zemědělství tedy na maximální výnos. Tento systém se nezabývá změnami v životním prostředí.

Zanechte odpověď