Mediánová mzda

Při každém zveřejnění průměrné mzdy v České republice, a to je každé čtvrtetí, začnou vést rozhořčené debaty o tom, že průměrného platu nemohou nikdy dosáhnout. Není žádné tajemství, že mzdu nižší než je celostátní průměr pobírají přibližně dvě třetiny lidí v zaměstnaneckém poměru. O skutečném stavu víc než aritmetický průměr napovídá tak zvaný medián mezd. I ten ČSÚ uvádí. Medián mezd je mzdou prostředního zaměstnance, při sudém počtu je to aritmetický průměr dvou prostředních.

Statistika už dávno není nuda

Český statistický úřad (ČSÚ) dlouhodobě sleduje a pravidelně zveřejňuje výši průměrných mezd v České republice. Průměrné mzdy byly sledovány a vypočítávány i v předchozích obdobích. I tato historie je k dohledání na stránkách ČSÚ.

Průměrné mzdy jsou v současné době zveřejňovány každé kvartál, přičemž počátkem následujícího roku ČSÚ vypracuje a zveřejní podrobnou zprávu, v které je uvedena nejen bilance pohybu mezd, ale i všechny ekonomické údaje se mzdami související.

Vychází ze strukturální statistiky mezd jednotlivých zaměstnanců a používá jinou metodiku. Součástí je rovněž tabulka s meziročními údaji.

Dva zdroje dat: víc pohledů na jednu oblast statistiky

  1. Každé čtvrtletí ČSÚ zveřejňuje informace o vývoji průměrných mezd, které čerpají z podnikového výkaznictví. To poskytuje spolehlivé údaje o průměrných mzdách v národním hospodářství, které lze třídit podle podnikových hledisek, např. podle odvětví, krajů a velikostních skupin; detailnější třídění nemůže poskytnout.
  2. Vedle toho existují data ze strukturální statistiky, která mají za cíl poskytovat co nejpodrobnější informace o mzdách jednotlivých zaměstnanců s použitím množství různých třídění, zejména podle zaměstnání, získává se také pohled na mzdovou distribuci, tedy to, jak jsou mzdy mezi zaměstnanci rozprostřeny.

Zdroj: ČSÚ

Dvě třetiny zaměstnanců mají plat pod průměrem

Po zveřejnění statistických údajů o průměrné mzdě se pravidelně začnou vést debaty o tom, že deklarovaného průměrného platu dosahuje málokdo.

Není to žádné tajemství. Tohoto jevu si je vědom i ČSÚ, a nijak jej nezastírá, právě naopak. „Vždy, když ČSÚ zveřejní údaj o průměrné mzdě, mnozí občané nevěřícně kroutí hlavou, ba se i rozčílí, neboť svoje příjmy shledávají podprůměrnými a jejich známí a přátelé též vydělávají méně. To svědčí o nepochopení toho, o čem průměrná mzda vypovídá,” uvádí se v metodice ČSÚ.

Je to stejné, jako když učitelka ve škole na konci školního roku musí rozhodnout, jakou známku napíše na vysvědčení – udělá aritmetický průměr. Sečte všechny známky a vydělí je jejich počtem. Může se lehce stát, že žákovi průměr „zkazí“ jediná špatná známka. Žák se sice může zlobit, že většinu známek měl lepších, ale průměrná známka je jen jedna,“ převádí ČSÚ otázku mezd do obecnější polohy.  

„ČSÚ počítá průměrnou mzdu velmi podobně – objem mzdových prostředků vydělí počtem zaměstnanců. A také zde se stává, že mzda malé skupinky zaměstnanců s velmi vysokými platy průměr „zkazí“, tedy podstatně zvýší oproti mzdám většiny zaměstnanců,” vysvětlují rovněž pracovníci statistického ústavu.

Co je to medián mezd

Kromě průměrné mzdy je publikován také medián, který ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení. Půlí počet zaměstnanců na dva stejné díly, takže slouží k lepšímu určení mzdové úrovně v dané skupině zaměstnanců.

  • Medián mezd je mzdou prostředního zaměstnance – tedy například ve firmě o sedmi lidech mzdou čtvrtého nejlépe placeného; při sudém počtu je to aritmetický průměr dvou prostředních platů.
  • Medián mezd je (z důvodů diferenciace mezd) výrazně nižší než aritmetický průměr.
  • Statistici medián doporučují pro srovnávání výše mezd.

Mediánová mzda:
Co říká Český statistický úřad

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance.

Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že:

  1. polovina hodnot mezd je nižší
  2. a druhá polovina je vyšší než medián.

Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Zdroj: Český statistický úřad

 

Zdroj: S využitím oficiálních informací ČSÚ

Zanechte odpověď