Napadení závěti

Třebaže tak zvaný Nový občanský zákoník vešel v platnost v lednu 2014, ještě stále je v “oběhu” značné množství výkladů občansko-právní problematiky, které ovšem vycházejí z občanského zákoníku předcházejícího. Proto je třeba i při sestavování závěti dát pozor, a buď o tuto službu požádat advokáta nebo notáře, a nebo alespoň pozorně vyhledat zdroj informací. Jedině tak bude jeho závěť nenapadnutelná, a tedy vyplněna podle jeho přání.

Chybné informace nejsou vinou právníků

Kdo se rozhodne vyřešit své “poslední účtování” formou závěti, musí se nejdřív seznámit se zněním dědického zákona. Ovšem podle toho, který je zakotven v občanském zákoníku platném od 1. 1. 2014 (tak zvaný Nový občanský zákoník).

Ještě stále jsou na internetu k dohledání bezplatné právní rady, které už nejsou platné. Ne, není to chyba právníků, ale chyba provozovatelů serverů, kteří zastaralé informace neodstranili nebo alespoň neaktualizovali. A protože dost často články nebývají opatřeny datem vydání, může se klidně stát, že člověk sepíše závěť neplatnou.

Aby závěť nebyla napadnutelná, je v první řadě nutnost sepsat ji tak, aby odpovídala právní normě doby, v níž byla sepsána. Z toho důvodu je vhodné nechat závěť napsanou před rokem 2014 nechat zkontrolovat advokátem nebo notářem a případně starou verzi přepsat.

Dědické právo doznalo mnoha změn s účinností nového občanského zákoníku. Cílem zákonné úpravy byla ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání. Nový občanský zákoník taktéž zavedl institut dědické smlouvy, která umožňuje smluvně upravit dědické vztahy za života zůstavitele.

S autem do servisu, se závětí k právníkům

Sepsání závěti podle platného dědického práva je odborný úkon. Obsah závěti může bát zásadní, zejména jedná-li se o větší majetek. Proto není příliš na místě přeceňovat se, zejména nejsme-li zběhlí v právních úkonech. A tak jako se sami nepustíme do opravy pračky nebo elektrorozvodné skříně, tak bychom měli tuto práci zadat vystudovaným právníkům.

  • Že se za právní úkon musí zaplatit? A za opravu auta snad neplatíme? Jsou zkrátka věci, které doma “na koleně” neuděláme.

Písemná forma závěti

Závěť vyžaduje písemnou formu, ledaže byla pořízena s úlevami.

Závěť pořízená soukromou listinou

§ 1533

  • Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše.

§ 1534

  • Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

§ 1535

  • (1) Je-li zůstavitel nevidomý, projeví poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel před svědky potvrdí, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
  • (2) Je-li zůstavitel osobou se smyslovým postižením a nemůže-li číst nebo psát, projeví poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, jejíž obsah musí být tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, který si zůstavitel zvolí, svědkem, který závěť nepsal; všichni svědci musí ovládat způsob dorozumívání, kterým je obsah listiny tlumočen. Zůstavitel zvoleným způsobem dorozumívání před svědky potvrdí, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

§ 1536

  • (1) V závěti pořízené osobou se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, budiž uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo závěť napsal, kdo ji přečetl nebo tlumočil a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Byl-li obsah tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, uvede se to v listině včetně údaje, jaký způsob dorozumívání zůstavitel zvolil.
  • (2) Listinu podepíše i zůstavitel; nemůže-li psát, použije se § 563 obdobně.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zdroje: S využitím Nového občanského zákoníku

Zanechte odpověď