Předvolání k podání vysvětlení

Předvolání k podání vysvětlení je úřední výzva policie nebo správního orgánu, aby se adresát dostavil a vysvětlil přestupek, kterého se dopustil nebo je jeho svědek, a nebo by mohl k přestupku podat informace, a to ještě dřív, než bude o přestupku zahájeno řízení. Je povinností výzvu uposlechnout a dostavit se.  Zákon, který tuto povinnost stanoví zároveň uvádí i důvody umožňující podání vysvětlení odmítnout.

Podat vysvětlení může kdokoliv

Při přípravě před zahájením správního, občanskoprávního nebo trestního řízení mohou kompetentní orgány usoudit, že nemají dostatek vstupních informací, respektive že mají pochybnosti o tom, k jakému činu nebo přestupku došlo, kdo se jej dopustil a podobně. V takovém případě mohou požádat kohokoliv, aby jim podal co nejvíc informací k případu.

Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objasnit informace důležité pro:

 • odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele;
 • vypátrání hledané nebo pohřešované osoby nebo věci;
 • přípravu a provádění opatření k zajištění bezpečnosti osoby, která je chráněna policií.

Velmi častým důvodem pro podání vysvětlení, který se v současnosti často objevuje, je předvolání provozovatele vozidla k tomu, aby identifikoval řidiče, který byl vyfocen při rychlé jízdě vozidla, které předvolávaný vlastní.

Úřední řečí se praví

 1. Podání vysvětlení můžete odepřít, jestliže by vám nebo osobám vám blízkým hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by došlo k porušení státního nebo služebního tajemství anebo zákonem výslovně uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti.
 2. Pokud se bez závažných důvodů nedostavíte na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo bezdůvodně podání vysvětlení odmítnete, může Vám správní orgán podle § 60 odst. 2 přestupkového zákona uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.
 3. Pokud se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostavíte, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě budete dle § 60 odst. 1 správního řádu předveden. Předvedení zajišťuje Policie ČR nebo jiný ozbrojený sbor, popř. obecní policie.

 Vysvětlení: Než se případ začne řešit

K institutu vysvětlení musí být přistoupeno dřív, než začne řízení o přestupku. Po jeho zahájení se přistupuje k předvolání obviněného nebo k předvolání svědků.

Informace podané předvolaným k vysvětlení nemohou být použity jako důkazy v později konaném správním řízení. Proto může být člověk předvolaný k podání vysvětlení znovu předvolán jako svědek nebo obviněný ve správním nebo soudním řízení. Vysvětlení má být užito v případě, že kompetentní orgán má ještě před zahájením řízení nejasnosti ohledně toho, co se vlastně stalo, respektive toho, kdo se daného skutku dopustil

Právo nepodat vysvětlení

Každý, kdo dostane výzvu – předvolání k podání vysvětlení – je povinen dostavit se k správnímu orgánu. Zákon stanoví, za jakých podmínek může být akceptováno nepodání vysvětlení. Důvody jsou stejné jako pro odmítnutí svědecké výpovědi:

 • Nikdo nemusí vypovídat o utajovaných skutečnostech chráněných jinými zákony,
 • dále o věcech, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
 • Nikdo nemůže být nucen taktéž vypovídat v případech, kdy by touto výpovědí způsobil trestní stíhání či stíhání za přestupek či jiný správní delikt sobě, nebo osobě mu blízké.
  Okruh osob blízkých stanoví § 116 občanského zákoníku, jsou to příbuzní v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata…), sourozenec, manžel, partner či další osoby, jejichž újmu by dotyčný důvodně pociťoval jako újmu vlastní.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď