Ruský jazyk – jak se naučit ruštinu

Několik informací na úvod

  • Ruština je východoslovanský jazyk patřící do indoevropské jazykové rodiny.
  • Podle odhadu z roku 2013 mluví rusky 167 milionů lidí nejen v mnohonárodnostním Rusku, ale také v bývalých republikách Sovětského svazu.
  • Ruština patří spolu s angličtinou, arabštinou, čínštinou, francouzštinou a španělštinou k oficiálním jazykům OSN.
  • Ruština je bohatý a mnohotvárný literární jazyk, z Ruska vzešlo mnoho vynikajících osobností z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
  • Rusko jako největší země planety má nesmírný hospodářský potenciál, může se stát velice žádaným obchodním partnerem.

Z poslední informace zřetelně vyplývá, že zvládnutí ruštiny může být do budoucnosti cennou devizou.

Naučit se rusky je zároveň jednoduché i složité

Jednoduché

Čeština a ruština jsou příbuzné jazyky, které mají spoustu stejných nebo podobných slov, podobný systém skloňování jmen, časování sloves, podobnou stavbu věty. Ruština má proti češtině jednodušší mnohá gramatická pravidla (systém i/y, koncovky ohebných slov…).

Složité

Velkou překážkou ruštiny pro cizince je  jiný typ písma – azbuka, který je nutné zvládnout. Zvládnutí písma ztěžuje odlišná tištěná a psaná forma písmen.

Problémem je i zvláštní přízvuk ruských slov – je pohyblivý a volný, může přecházet ze slabiky na slabiku i v rámci tvarů téhož slova, jeho umístění rozhoduje mnohdy o významu slova.

Mezi mluvenou a psanou podobou ruštiny je poměrně velký rozdíl, naštěstí jsou pravidla pro zápis jednotlivých hlásek např. proti angličtině nebo francouzštině jednoduchá.

Pro Čecha bývá problém naučit se jinou výslovnost některých hlásek.

K nedorozumění mohou vést slova, která v ruštině a češtině znějí podobně (stejně), ale mají zcela jiný význam. Jako příklad uvedeme následující výrazy:

česky ruský význam
pohoda počasí
úžasný strašný
pozor hanba, ostuda
krásný červený
podvodník potápěč
mír svět

Co je potřeba zvládnout

1. Písmo, čtení tištěné a psané azbuky
Písmeno V češtině Poznámka
А а a
Б б b
В в v nezaměňovat s českým B
Г г g
Д д d
Е е je, ě
Ё ё jo
Ж ж ž
З з z
И и i
Й й j
К к k
Л л l
М м m
Н н n nezaměňovat s českým H
О о o
П п p
Р р r nezaměňovat s českým P
С с s nezaměňovat s českým C
Т т t
У у u nezaměňovat s českým Y
Ф ф f
Х х ch
Ц ц c
Ч ч č
Ш ш š
Щ щ šč
ъ tvrdý znak tvrdá výslovnost souhlásky
ы y v češtině Y
ь měkký znak změkčuje výslovnost (háček)
Э э e
Ю ю ju
Я я ja

V případě, že uživatel jazyka bude psát azbukou na počítači, musí si nainstalovat stejné rozložení písmen azbuky na klávesnici, jako má latinka. Je potřeba si zapamatovat pozici několika znaků, které má azbuka proti češtině navíc.

Pořadí písmen azbuky je jiné než v latince, na to je nutné pamatovat při vyhledávání slov v „papírovém“ slovníku.

2. Zvláštní výslovnost některých hlásek

Ruština je proti češtině „měkčí“ jazyk, má například kromě ď, ť, ň měkké b, v, m, p, r…, tvrdé i měkké l, jen tvrdé š, ž.

Pro Čecha je složité rozlišit při výslovnosti y – i.

Ruština nemá dlouhé a krátké samohlásky, rozlišuje přízvučné slabiky (pronesené s důrazem) a nepřízvučné, ve kterých se mění výslovnost některých samohlásek. Přízvuk se pro potřeby studentů ruštiny označuje čárkou nad přízvučnou samohláskou.

3. GrafickÁ a zvuková podoba slov, umístění přízvukU, odlišnÁ intonacE ruských vět

Osvojení těchto dovedností se nejlépe získává čtením ruských textů a zároveň jejich poslechem. Kromě studia učebnice (soukromě, nebo v kurzu) velice pomáhá sledování ruských písniček, filmů na www.youtube, vyhledávání informací o sportu, o cestování, historii… každý podle svých zájmů. Po zvládnutí základů ruštiny můžeme říct: Buďte vítáni v Rusku – Добро пожаловать в России!

Zanechte odpověď