Zletilost

Zletilost, někdy také plnoletost, je způsobilost k právním úkonům po dovršení určitého věku. Podle českého právního systému to je osmnáct let. Po dosažení zletilosti je člověk sám odpovědný za své činy. Má sice víc práv, ale také víc povinností. Zletilostí se člověk stává tak zvaně svéprávným. Za určitých okolností, které jsou stanoveny zákonem, se člověk může stát zletilým ještě před dosažením osmnácti let. Tato jeho “zletilost” se ovšem vztahuje jen na soudem jmenované aktivity, všechna práva zletilého mu nenáležejí.

Zletilost je stanovena zákonem

Zletilým, plnoletým, se člověk stává po dosažení osmnáctého roku věku, přesněji dnem osmnáctých narozenin. Před tímto datem může být plné svéprávnosti dosaženo:

  •  uzavřením manželství
  • nebo přiznáním svéprávnosti.

V paragrafu 30, odstavec 2 občanského zákoníku se uvádí: “Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.”

Mladiství podnikatelé

Ze zákona je možno, aby zákonný zástupce nezletilého dal souhlas k určitému právnímu jednání, a to tehdy, je-li nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět.

Tohoto kroku se využívá zejména v případech, kdy nezletilý hodlá provozovat samostatně výdělečnou činnost. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem. Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.

  • Nezletilému ovšem musí být víc než patnáct let. Do té doby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

V případě, že nezletilý, který není plně svéprávný, navrhne, aby mu soud přiznal svéprávnost, bude mu vyhověno:

  • jestliže mu je už víc než šestnáct let,
  • pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti
  • a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého.

V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

„Zplnoletnění“ z důvodu manželství

Před dovršením 18 let, ale minimálně od 16 let,  je možno výjimečně plnoletosti  nabýt také uzavřením manželství. Je k tomu nutný souhlas soudu. Návrh na zplnoletnění z důvodu uzavření manželství podává sám nezletilý (je účastníkem řízení, stejně jako jeho rodiče; druhý snoubenec je svědkem). Tradičně a lidově se tomuto úkonu říká zplnoletnění. Není to však právní termín. Nezletilý je oprávněn ke všem právním úkonům a plnoletost mu zůstává, i kdyby se do 18 let rozvedl.

Pozor: Lidé, kterým byla přiznána svéprávnost k určitým úkonům (podnikání) nebo zletilosti nabyli manželstvím, nemohou vykonávat činnosti, ke kterým je zákonem stanovena hranice 18 let:

  • nesmějí pít alkohol,
  • řídit auto
  • a nemají ani volební právo.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď