Autor: Helena Malášková

Výraz psaný zvlášť v tom i jedno slovo vtom jsou správná, každé má svůj vlastní význam a neměli bychom je zaměňovat. V tom Předložka v a ukazovací zájmeno ten je…

Osobní zájmeno v 7. pádu sebou může stát ve větě samostatně (v prostém pádu, tj. bez předložky), nebo ve spojení s předložkou s. Oba výrazy – sebou i…

Ze dvojice slov oběma a oboum je spisovný pouze výraz oběma, druhé slovo patří do obecné (nespisovné) češtiny. První pád této základní číslovky zní oba –…

Podle Slovníku spisovné češtiny existuje dané slovo ve dvou podobách: prostor a prostora. Je zajímavé, že v různých slovních spojeních nelze slovo prostor a prostora zaměňovat, mezi…

Jedinou pravopisně správnou podobou, ve které se předložka přes v psané spisovné češtině vyskytuje, je s koncovou souhláskou -s. Předložka přes se váže se 4. pádem, má…

Z části i zčásti Obě varianty jsou správné, každá má svůj vlastní význam a nelze je zaměňovat. Z části 1. Máme před sebou typický příklad dvou…

V případě dvojice výrazů podruhé a po druhé můžeme konstatovat, že obě možnosti jsou správné. A. Výraz psaný pouze zvlášť: Přijdu po druhé (hodině). Ve výpovědi se…

Jediná správná možnost psaní tohoto slova je brzký. Přídavné jméno brzký je příbuzné příslovce brzo (brzy), je utvořené příponou -ký: brzo → brz-ký. Nesprávná podoba s příponou…

Slova přitom a při tom existují v českém jazyku vedle sebe, obě jsou správná a liší se svým významem. Při tom Ve slovním spojení napsaném zvlášť stojí…

Podle Slovníku spisovné češtiny (SSČ) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) je správná dvouslovná varianta výrazu složená z předložky na a podstatného jména rovina, tedy na rovinu.…

Pravopisně správný je výraz snazší. Toto slovo je druhý stupeň  přídavného jména snadný a jeho jednodušší a méně krkolomná pravopisná i výslovnostní podoba zní snadnější. Uvedeme…

Oba tvary jsou tzv. příčestím minulým slovesa, které v infinitivu zní všimnout si. Při zkoumání kodifikačních příruček (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny), nalezneme tvar všiml si,…