Charakteristika literární postavy

Charakteristika literární postavy je jedno z častých slohových témat probíraných ve škole. Ukážeme si, jak postupovat, aby se práce podařila

Postup při charakteristice

Nejprve je nutné vybrat literárního hrdinu – samozřejmě z knihy, kterou máme přečtenou. Zvolíme sympatickou, nám blízkou postavu, o níž jsme přesvědčeni, že může být naším vzorem. Z příběhu víme, jak postava vypadá, jak se chová v různých situacích, co má a nemá ráda. Z dialogů známe způsob hrdinova vyjadřování, jeho řeč. Prožili jsme s literárním hrdinou příběh, známe jeho přátele a nepřátele, dobu a prostředí, ve kterém se pohyboval, zvyky i zlozvyky.

Všechny tyto čtenářské poznatky je nutné utřídit a vlastními slovy interpretovat. Při popisu a charakteristice literárního hrdiny postupujeme systematicky podle předem promyšlené osnovy. Jedině tak zabráníme tomu, abychom na nic nezapomněli, nepřeskakovali z jedné věci na druhou, neopakovali se.

Osnova

Osnovu sestavíme tak, že sdělíme nejdůležitější informace o charakterizované postavě, pokračujeme méně důležitými. V závěru nezapomeneme shrnout podstatné a důležité poznatky, vyjádříme svůj vlastní názor na literárního hrdinu.

Návrh osnovy

1. Úvod
  • seznámení s literárním hrdinou.
2. Stať
  • zařazení postavy do knihy,
  • vnější charakteristika,
  • vnitřní charakteristika (povahové vlastnosti, vztah k druhým lidem, vztah postavy k sobě samé, k jejímu okolí, přírodě…).
3. Závěr
  • shrnutí nejdůležitějších rysů postavy,
  • čtenářův vlastní vztah k postavě.

Co je důležité

Údaje o knize

V prvním bodu osnovy – úvodu – uvedeme jméno literárního hrdiny, název knihy, ve které postava vystupuje, autora. Důležité je, zda se jedná o román, povídku, pohádku, bajku, divadelní hru a podobně. Můžeme zmínit dobu, kdy kniha vznikla, stručně informovat o spisovateli, pokud je to důležité pro postavu, o které budeme psát.

zařazení literárního hrdiny

Druhou část práce – stať – začneme zařazením literárního hrdiny do knihy. Sdělíme, zda se jedná o hlavní, nebo vedlejší postavu, v jaké době a v jakém prostředí se příběh odehrává, kolik dalších postav se účastní děje.

vnější charakteristika

V další části popíšeme, jak literární hrdina vypadá – do vnější charakteristiky patří: stáří, výška, vzhled obličeje, vlasy, fyzická zdatnost… Pokud je to pro hrdinu důležité, uvedeme i co rád jí, jak se obléká, jaká dělá typická gesta.

Vnitřní charakteristika

Vnitřní charakteristika literárního hrdiny se týká jeho povahy. V knize může být přímo napsáno, že postava je veselá, zamlklá, kamarádská, závistivá, samotářská… Kromě tohoto přímého pojmenování vlastností poznáme povahu z jednání, činů literárního hrdiny – můžeme uvést krátký příběh, který ilustruje určitou vlastnost.

Pro charakteristiku literární postavy je dále důležité, zda si sama sebe váží, nebo se podceňuje, jak se chová k druhým lidem, ke svému okolí.

Dobré a Špatné vlastnosti

Většina literárních postav (stejně jako skutečných lidí) má dobré i špatné vlastnosti, chová se někdy dobře, jindy nevhodně – na tuto skutečnost při charakterizování hrdiny nezapomeneme!

Je stále stejný?

Všimneme si, zda je literární hrdina v průběhu knihy stále stejný, nebo zda se vlivem prožitých událostí mění.

Závěr

Poslední část charakteristiky – závěr – je nutné věnovat shrnutí nejdůležitějších povahových rysů literární postavy. Znovu stručně zopakujeme důležité poznatky uvedené ve stati. V úplném závěru uvedeme, co se nám na literárním hrdinovi líbilo a nelíbilo, v čem bychom se mu chtěli, nebo nechtěli podobat.

Zanechte odpověď