Didaktický test z českého jazyka

Didaktický test z českého jazyka je součástí státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Touto povinnou zkouškou musí projít všichni maturanti.

Maturita z českého jazyka a literatury

Maturitní zkouška je komplexní, skládá se z:

  • didaktického testu,
  • slohové práce,
  • ústní části.

Každá část zkoušky představuje třetinu výsledné známky. Výsledné hodnocení odráží žákovy dovednosti v oblasti porozumění literárnímu textu, schopnost napsat podle zadání slohovou práci, orientaci v systému jazyka, znalosti týkající se vývoje literatury.

Didaktický test

Didaktický test je písemná zkouška. Pro běžné žáky trvá 60 minut, během této doby je nutné řešit 32 zadání. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky, mají časový limit u didaktického testu prodloužen o 15 minut.

Didaktický test ověřuje základní jazykové a literární znalosti a dovednosti žáka. V testu je zastoupeno několik typů úloh.

Uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí (žák dělá křížek u správné odpovědi):

  • úlohy multiple-choice – žák vybírá ze 4 možností,
  • dichotomické úlohy – žák odpovídá ano/ne,
  • úlohy přiřazovací,
  • úlohy uspořádací.

Otevřené úlohy se stručnou odpovědí (žák píše odpověď).

Jednotlivé úkoly mají různou bodovou hodnotu. Žák může za vyřešení testu získat maximálně 50 bodů. Při získání méně než 44 % z celkového počtu bodů žák u testu neuspěl.

Jedinou pomůckou povolenou při psaní testu jsou psací potřeby.

Ověřované znalosti a dovednosti

V didaktickém testu se ověřuje devět oblastí znalostí a dovedností.

1.1 Žák ovládá pravidla českého pravopisu

vyhledá v textu pravopisné chyby.

1.2 Žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru

určí slovní druh slova; mluvnické kategorie u ohebných slov;

pozná, jak je slovo utvořeno;

rozezná předponu, kořen, příponu, koncovku;

určí základové slovo ke slovu odvozenému.

1.3 Žák vystihne význam pojmenování

postihne význam pojmenování;

nalezne v daném kontextu nevhodně užité slovo, vybere vhodnou náhradu;

nalezne k pojmenování synonyma a antonyma;

rozezná obrazné a neobrazné pojmenování.

1.4 Žák provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí

určí větné členy, provede analýzu souvětí;

nalezne odchylky od pravidelné větné stavby, chybnou větu opraví;

nalezne syntaktické nedostatky, vybere nejvhodnější opravu (předložky,

spojovacího výrazu, slovosledu).

1.5 Žák prokáže porozumění celému textu, jeho částem

najde požadované informace; vystihne hlavní myšlenku textu;

rozliší podstatné a nepodstatné informace;

rozliší komunikační funkce v textu;

rozliší vyjádření domněnky a faktické konstatování;

postihne podtext;

rozezná v textu prvky manipulace, podbízivosti, ironie, nadsázky;

rozezná možné způsoby interpretace textu;

porovná informace z různých textů;

dovede využít informace získané v odborném textu k práci s jinými druhy textů;

dovede využít základní lingvistické a literárněvědní pojmy.

1.6 Žák rozezná základní charakter textu

určí účel textu;

posoudí funkčnost a vhodnost užitých jazykových prostředků;

rozezná obecnou češtinu, dialekty, knižní, archaické a expresivní jazykové prostředky, argot, slang;

přiřadí text k funkčnímu stylu, ke slohovému útvaru, určí slohový postup.

1.7 Žák analyzuje výstavbu výpovědi a textu

posoudí celkovou výstavbu textu, nalezne nedostatky;

doplní podle smyslu vynechané části textu;

uspořádá části textu.

1.8 Žák se orientuje ve vývoji české a světové literatury

rozezná základní literární směry a hnutí;

přiřadí text k příslušnému literárnímu směru.

 

1.9 Žák aplikuje základní znalosti literární teorie na konkrétní text

rozliší prózu a poezii; lyrický, epický a dramatický text;

rozezná literární druh a žánr;

rozezná autora, vypravěče/lyrický subjekt, postavy;

rozezná typy promluv;

rozliší dialog, monolog, vnitřní monolog;

nalezne v textu motiv, téma;

orientuje se v principech výstavby textu, rozezná postup chronologický, retrospektivní;

analyzuje jazykové prostředky a jejich funkci v textu;

analyzuje zvukovou a grafickou stránku textu;

nalezne v textu tropy a figury.

Komplexní informace o didaktickém testu jako součásti maturitní zkoušky naleznete na http://www.novamaturita.cz/didakticky-test-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-1404033213.html

Zanechte odpověď