Galové

Galové jsou historické etnikum, které nás od dětství zajímá. Může za to francouzská dvojice  scenárista René Goscinny a kreslíř Albert Uderzo, kteří koncem 50. let minulého století vyslali do světa nesmrtelného Gala Asterixe a jeho společnost. Chytře vtipné příběhy a půvabné vtipné komiksové ilustrace způsobily, že po několik generací není galská historie „suchopárnou školní nudou“, ale historickým obdobím, které žáčkům a studentům není cizí.

Asterix a jeho etnikum

 1. Asterix a jeho přátelé pocházeli z etnika keltsky zvaného g(h)al, což se vykládá jako hrdina, rek, silný či mocný.
 2. Podle jiných názorů se pojmenování Galové vyvinulo jako tak zvané hydronymum po řece Gallos.
 3. Další teorie původ slova vysvětluje, že výraz Galové se odvíjí od bílé barvy kůže.
 4. Gallia byl někdy spojován s latinským výrazem pro kohouta – gallus.

Replika galského obydlí

Autoři Asterixe umístili do smyšlené vesničky v severozápadní Galii a děj situovali do asi 50. let před naším letopočtem. V té době končí éra Galů, která se počítá od pátého století před naším letopočtem. Podle historiků byli Galové příslušníci keltských kmenů obývajících Galii, což bylo území zahrnující přibližně současnou  Francii, Belgii, Švýcarsko a severní Itálii a kde hovořili galským jazykem.

V padesátých letech 1. století př. n. l. Galové podlehli Juliu Caesarovi, jemuž neúspěšně vzdorovali v galských válkách – známe z příběhů o Asterixovi. Během následující římské nadvlády byli pozvolna začleňováni do jiných kultur. Z galského jazyka se pod vlivem latiny vyvinula francouzština.

Galské náboženství

Náboženství Galů bylo pestré.

 1. Uctívali přírodní útvary – jezera, vodní toky, prameny a posvátné háje, v nichž vykonávali své náboženské obřady.
 2. Uctívali zvířata – hlavně kance (které hravě lovil Obelix). Symbol kance se objevoval na mnoha galských vojenských standartách.
 3. Galové ovšem uctívali i božstva, jejich systém byl dobře propracován. Galští bohové byli v podstatě převzati z primitivních božstev indoevropského původu.

Struktura galské společnosti

Pohádkový druid Panoramix patřil spolu s válečnickou šlechtou k privilegovaným vrstvám galské společnosti. Nejnižší vrstvu tvořil prostý lid – bez všech práv, často hledají obživu ve službě privilegovaných.

Hlavním zdrojem obživy však bylo zemědělství. Galové žili v malých rolnických usedlostech nebo vesnicích. Města až do příchodu Římanů nebudovali. Jako útočiště jim v době nebezpečí sloužily  hrazené pevnostioppida (oppidum), jež byly budovány kopcích. Oppida byla obehnána palisádami nebo hradbami, kolem nich bával vyhlouben příkop.

Společnost Galů tvořily rodinné klany. Ty tvořily kmeny vedené radou starších a náčelníkem. Galské kmeny ale nebyly soudržné, což nakonec vyústilo k jejich porobě cizinci.

Panoramix a ostatní druidové

„Specifický rys galského náboženství reprezentovali kněží zvaní druidové (druides). O jejich původu panují značné nejasnosti. Jisté je, že:

 • druidové pečlivě střežili tajemství svých rituálů;
 • v galské společnosti jim náleželo význačné postavení.
 • Druidové dohlíželi na řádné provádění náboženských úkonů;
 • poskytovali vzdělání synům galské šlechty.
 • Rovněž směli uplatňovat jistou formu vyloučení či exkomunikace jednotlivců ze shromáždění věřících, což se ve starověké Galii rovnalo prakticky vyobcování ze společnosti.
 • Dále si nárokovali právo rozhodovat o otázkách války a míru, čímž si zajišťovali i určitý politický vliv.

Druidové věřili, že duše člověka nikdy nezemře, přičemž duch muže, jenž padl ve válce, přejde do jiného těla.“

Zdroj: Wikipedie

Zanechte odpověď