Grafomotorika

Grafomotorika je pojem, který těsně souvisí se školstvím, neboť grafomotorické – pohybové dovednosti jsou ve škole využívány a rozvíjeny hlavně při nácviku psaní.

Co je grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní, kreslení a rýsování. Při těchto činnostech je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci očí a ruky, na tzv. jemné motorice. Ta vychází z hrubé motoriky, což je koordinace pohybů celého těla, paží a nohou, a s jemnou motorikou je spjata.

Zvládnutí grafomotorických dovedností je žádoucí pro děti před nástupem do první třídy, je tedy nutné začít s nácvikem a rozvíjením grafomotorických dovedností už v předškolním věku. Grafomotorické dovednosti jsou pak jedním z kritérií při posuzování školní zralosti dítěte. Správně zvládnutá jemná motorika spolu s koordinací očí a rukou se projeví při správně zvládnutém úchopu psacích potřeb, příboru, při navlékání korálků, tvorbě mozaik a podobných činnostech.

Projevy problémů

Zda bude mít dítě obtíže v oblasti grafomotorických dovedností, lze vysledovat již v předškolním věku. Takové dítě

 • vyhýbá se činnosti vyžadující obratnost a koordinaci jemných pohybů (mozaiky, stavebnice, rukodělné činnosti);
 • je méně obratné při každodenních činnostech, při sebeobsluze;
 • nevyhledává nebo odmítá kreslení;
 • linie kresby jsou mnohdy kostrbaté, vytlačené; čára bývá vedena nerovnoměrně, neplynule;
 • obsah kresby je oproti kresbě vrstevníků chudší;
 • kresba odpovídá dítěti mladšího věku.

Následky nevyvinuté grafomotoriky

Následkem oslabení jemné motoriky a grafomotoriky může být u dítěte školního věku:

 • obtížné osvojování tvarů písmen,
 • neplynulost tahů při psaní,
 • zvýšený tlak na podložku,
 • kolísání velikosti a sklonu písma,
 • snížená úprava písemného projevu až nečitelnost
 • pomalé tempo psaní,
 • větší počet chyb,
 • potíže při samostatném učení z vlastních zápisů.

Rozvíjení grafomotoriky

Aby se maximálně předešlo všem nežádoucím jevům spjatým s opožděným vývojem grafomotoriky, je nutné u dětí již v předškolním období rozvíjet především následující psychické funkce:

 • smyslové vnímání (zrakové, sluchové, hmatové, vnímání těla);
 • rozlišovací schopnosti – zrakové, sluchové, hmatové;
 • prostorová orientace a představivost (pravo-levá orientace, pojmy nahoře – dole, vpředu – vzadu) a vnímání času;
 • paměť (zraková, sluchová ad.);
 • analyticko-syntetické činnosti zrakové a sluchové;
 • rytmické cítění.

Je nutné si uvědomit, že grafomotoriku formuje jednak rodinné prostředí, dosažená úroveň vývoje, souhra všech prvků mozkové činnosti, citový stav dítěte.

Aktivity vedoucí k rozvoji grafomotoriky

 • rozvíjení smyslového vnímání, zrakových i pohybových schopností, tvarové paměti, představivosti, pozornosti, soustředění;
 • nácvik správného sezení, schopnosti soustředěné cílené koncentrace, věnování se konkrétní činnosti na určitém místě;
 • držení psacího náčiní, umístění sešitu na lavici, orientace na ploše a v prostoru;
 • pohybová cvičení ruky pro uvolnění ramenního a loketního kloubu a prstů.

Zanechte odpověď