Jak napsat odvolání proti rozhodnutí

Tak zvané odvolání proti rozhodnutí můžeme podat v případech, že nejsme spokojeni s výsledkem soudního rozhodnutí ve vedeném civilním sporu, kde jsme byli stranou žalovanou. O možnosti odvolání nás informuje poučení, které je součástí vydaného písemného rozhodnutí. Je v něm stanovena i lhůta, do které je možno odvolání proti rozhodnutí podat.

Na odvolání máme v civilním sporu právo

Odvolání proti rozhodnutí patří mezi tak zvané opravné prostředky. Můžeme je využít při civilním soudním sporu, a to tehdy, když s rozhodnutím coby žalovaná strana nesouhlasíme. Odvolání však musíme podat ve lhůtě, která je stanovena v písemném vyrozumění, jinak je neplatná, respektive soud je odmítne.

Odvolací lhůty

Zákon stanoví lhůtu 15 dní od doručení rozhodnutí. Jestliže je poučení ze strany soudu nesprávné a my se jím řídíme, může být odvolání podáno i po patnáctidenní lhůtě. Nesprávným krokem soudu může být například, že:

 • písemné rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání,
 • a nebo je formulováno bez uvedení odvolací lhůty,
 • případně když rozhodnutí obsahuje formuli, že se odvolání proti rozhodnutí nepřipouští.

V takových případech lze podat odvolání do tří měsíců od doručení rozhodnutí. Protože mohou nastat omluvitelné důvody, proč jsme nemohli odvolání podat (úraz, nenadálá hospitalizace, přírodní pohroma a jiné), může soud prominout zmeškání podací lhůty.

 1. V takovém případě ale musíme soudu odvolání doručit do 15 dnů od pominutí překážky a zároveň s tím zaslat žádost (návrh) na prominutí zmeškané lhůty. Důvody musí být samozřejmě ověřitelné.
 2. Zmeškání lhůty odvolání se však nepromíjí při soudním rozsudku o rozvedení manželství, neplatnosti manželství nebo zrušení či neplatnost a neexistence registrovaného partnerství.

Co musí odvolání obsahovat

Odvolání proti rozhodnutí musí obsahovat:

 • označení soudu, který rozhodnutí vydal (k němu se také podává),
 • naše nacionále, jméno a adresu,
 • označení rozhodnutí, proti kterému se odvoláváme (spisovou značku),
 • datum a podpis.

V odvolání je třeba uvést:

 • v jakém rozsahu rozhodnutí napadáme (celé nebo některou jeho část),
 • co se nám jeví jako nesprávné
 • a čeho chceme svým odvoláním dosáhnout.

Když je odvolání podáno oprávněnou osobou, obsahuje všechny náležitost a bylo podáno ve správné lhůtě, odkládá se nabytí právní moci rozhodnutí a jeho vykonatelnost. To neplatí u některých rozsudků, které pžedběžně vykonatelné ze zákona (například placení výživného). Odvolání sice můžeme podat, ale nemá vliv na plnění.

Odvolání podáváme písemně, a to buď poštou nebo na podatelnu soudu, který rozhodnutí vydal. Můžeme je vzít zpět do doby, než bude o odvolání rozhodnuto.

 • Přesné informace o způsobu podání odvolání konkrétního rozhodnutí podají právní poradny (i bezplatné občanské nebo internetové).

Zanechte odpověď