Jak podat trestní oznámení

Jestliže jsme nabyli přesvědčení, že byl v našem okolí spáchán trestný čin, o kterém policie neví, bylo nám spácháno příkoří v intencích trestných činů, a nebo když máme podezření, že je trestný čin páchán na někom jiném, je naším právem – a někdy povinností – podat tak zvané trestní oznámení. Podáváme na osobu konkrétní a nebo trestní oznámení na osobu neznámou. Trestní oznámení podáváme na kterémkoliv útvaru Policie ČR nebo kterémukoliv státnímu zástupci.

Jak podat trestní oznámení

Trestním oznámením dáváme orgánům činným ve věcech trestních informaci, že víme o tom, že byl spáchán nebo je stále páchán trestný čin.

 1. Trestní oznámení podáváme buď Policii České republiky (na jakémkoliv oddělení kdekoliv v republice)
 2. nebo jakémukoliv státnímu zástupci.

Trestní oznámení podáváme:

 • písemně (doporučeným dopisem nebo osobně zaneseme na podatelnu),
 • ústně do protokolu
 • nebo elektronicky.

Zákon uvádí i cestu telegrafu, faxu nebo dálnopisu, ale tato média se v současné dobu asi už nikde nepoužívají. Jen telefonicky se trestní oznámení nepodává. Na linku 158 ovšem můžeme bezprostředně ohlásit, ře se nějaký trestný čin stal nebo právě děje.

Do trestního oznámení musíme uvést, na jakém základě jsme pojali podezření ze spáchání trestného činu (například písemné nebo věcné důkazy, specifikace výše škody, rozsah zranění). Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda, morální nebo jiná újma (poškozený), má také právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jejich částí.

Podáním oznámení nekončí

Policie ČR ani státní zástupci nesmějí odmítnout přijmout trestní oznámení. Podle platné právní úpravy musejí skutečnosti uváděné v trestním oznámení bezodkladně vyšetřit a vyřešit. Trestní oznámení nemusí podávat jen člověk, který byl domnělým trestným činem poškozen, ale kdokoliv, kdo spáchání trestného činu ví.

Klasifikace trestného činu se odvíjí od jeho obsahu, nikoliv podle toho, tak je nazve člověk, který trestní oznámení podá.

Oznamovatel trestného činu musí počítat s tím, že bude vyslechnut vyšetřovatelem a bude muset podrobně uvést všechny okolnosti, za kterých k trestnému činu došlo. Vyšetřovatel bude potřebovat i informace o tom, v jakém vztahu je oznamovatel k osobě, na kterou trestní oznámení podává. Když při trestném činu vznikla nějaká majetková škoda, musí ji oznamovatel doložit, vyčíslit. Když byl poškozen sám oznamovatel, musí vyšetřovateli sdělit, jakým způsobem si přeje rozhodnout o nároku na náhradu škody.

Jak sepsat trestní oznámení

Aby trestní oznámení obsahovalo všechny náležitosti, nabízí Policie České republiky na svých oficiálních stránkách osnovu, která sice není závazná, ale při jejím použití se na nic důležitého nezapomene. Takže proč se ptát jak sepsat trestní oznámení někde jinde, než přímo u pramene – Policie ČR?

Policie České republiky radí

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:

 • Kdo se trestného činu dopustil? – totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
 • Co se stalo? – popis skutku
 • Kde k události došlo? – místo spáchání skutku
 • Kdy došlo k události? – doba spáchání skutku
 • Jak k události došlo? – popis jednání všech zúčastněných osob
 • Čím byl trestný čin spáchán? – pokud byla použita zbraň nebo nástroj
 • Proč se podle názoru oznamovatele čin stal? – jaký byl motiv pachatelova jednání
 • Jaké následky pro oběť měla? – například újma na zdraví, újma na majetku atd.
  (Zdroj: Policie ČR)

Zanechte odpověď