Jak psát kroniku

Ať už se máme stát kronikářem turistického oddílu, jachtařského klubu, vlastní rodiny nebo obce, bez teoretické průpravy se naše kronikářská činnost neobejde. Protože psát kroniku, to není otázka nějakého literárního talentu. Kronikář musí vědět nejen to, o čem bude psát. Stejně důležité, ne-li důležitější, je vědět jak kroniku psát. Aby kronikářská práce měla smysl a aby kronikářův zápis přetrval věky a podal smysluplné svědectví doby, je v zájmu společnosti (kterou bude kronika dokumentovat) i v zájmu jeho samého, aby byl kronikář řádně proškolen ještě dřív, než napíše první zápis.

Kronikáři dnešní doby

Jestliže se při psaní kroniky nějakého zájmového spolku, korporace, oddílu nebo rodu kronikář dopouští nějakých obsahových, formálních nebo technických chyb, je to škoda, ale ne nijak fatální. Naprosto přesně – a se zodpovědností vůči budoucím generacím a historii jako takové – musí být psaná kronika obecní.

Metodika psaní obecních kronik je velice podrobně vypracovaná a lze ji aplikovat na psaní kroniky jakékoliv. Nebude to ztráta času, protože kronikářská činnost vyžaduje důslednou pečlivost a přímo „hnidopišské“ lpění na přesnosti – a lidem těchto vlastností nevadí, mají-li se seznámit s něčím, co jejich práci zpřesní.

Kronikářství už není činnost beletristická, umělecká. Doba Kosmy nebo Václava Hájka z Libočan už je pryč. Od současných kronikářů se vyžaduje:

 • přesnost,
 • schopnost odlišit podstatné a nepodstatné,
 • schopnost volby jazykových prostředků i přílohových dobových dokumentů,
 • správné použití technických prostředků.

To samo do kronikáře samo nevstoupí.

Zákon o kronikách nahradil zákon z roku 1920

Věděli jste například, že Česká republika má zákon o kronikách? Dne 14. března 2006 se poslanci parlamentu usnesli na znění zákona o kronikách obcí, který byl schválen senátem i prezidentem republiky a účinnosti nabyl prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 • Zajímavostí je, že tento zákon 132 o kronikách obcí nahradil a zrušil do toho času platný zákon č. 80/1920 Sbírky zákonů a nařízení, o pamětních knihách obecních a vládní nařízení číslo 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

Kronikářův první krok

Ještě dřív, než se obecní kronikář přihlásí na nějaký odborný seminář, měl by si zákon o kronikách obcí pročíst. Případná námitka, že číst zákon není zábavné, by měla pro zadavatele varováním: Bude dobrým kronikářem člověk, který má zábrany seznámit se se základními kameny své práce?

 • Zákon 132 o kronikách obcí je k dohledání na internetu na různých serverech zabývajících se českou legislativou a zákonodárstvím, jako je například Portál veřejné správy a jiné.

Jak psát kroniku

Další, co měl kronikář udělat, je zajistit si metodické příručky (papírové nebo elektronické), které se věnují právě kronikářské práci. Metodické příručky obsahují doslova vše, co musí kronikář vědět a udělat. Je v nich uveden například:

 • typ kronikářského papíru (stanoví jej§ 5, odst. 1, vyhl. č. 646/2006 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby),
 • rozměry listu a jejich počet do svazku,
 • vazba kroniky a pouzdro na kroniku.
 • Metodika vysvětluje i jaké psací a grafické prostředky je nutno na psaní použít – a které nikoliv.

Zákon o obecních kronikách vyšel v již plně digitalizované době, a tak se zabývá i způsobem počítačového zpracování kronik s následným tiskem (§ 2 z. č. 132/2006 Sb.).

 • V metodikách je vysvětlena i grafická úprava kronik,
 • srovnání výhod a nevýhod kroniky psané ručně a psané na počítači,
 • pořizování obou verzí (respektive tiskové výstupy digitální kroniky a dogitalizace kroniky ručně psané),
 • zálohování digitálních kronik a jiné technické pokyny.

V metodikách jsou připomenuty i další opatření, kterých si kronikář musí být vědom. Například to, že kronika obce je jako úřední dokument součástí agendy obce a nesmí přejít do soukromých rukou. Nebo i takové detaily, že kronikář si kroniku vyzvedne ke zhotovení čistopisu záznamu za uplynulý rok od obce. Koncepty samozřejmě smí mít kronikář doma.

 • Dalším důležitým metodickým pokynem jsou informace o ukládání kroniky. Místo musí být nejen bezpečné, ale ideálně to je při 15 až 18° Celsia, při 50 až 60 % vlhkosti a především bez teplotních výkyvů.
 • Místo musí být tak zvaně na obci, která ji zabezpečí proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu podle § 2, z. č. 132/2006 Sbírky.

Velká část metodik se věnuje:

 • hodnověrnosti kroniky,
 • připomínání důležitosti přesného citování a uvedení zdrojů,
 • pořadí zápisů,
 • ale rovněž i uvedení osobních údajů kronikáře.

Doporučená literatura:

 • Bartoň, Jiří: O kronikách obcí. Praha 2005. 83 s.
 • Cironis, Petros: Kroniky a kronikáři. Rokycany 2002. 47 s.
 • Kouba, Jaromír: Na pomoc začínajícím kronikářů. Praha 1996. 18 s.
 • Kroniky. Praha 2004. 52 s.
 • Šotnarová, L. – Kašubová, M. – Cošová, R.: Jak vést kroniku obcí a měst. Brno 2006, 88 s.
 • Vedení obecních kronik. Metodický materiál SOkA Chrudim 2002.

Doporučené webové stránky:

 • kronika.sf.cz, Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky Kroniky a kronikáři. Možnost objednání jednotlivých čísel.
 • mistnikultura.cz, Internetová podoba časopisu Místní kultura, který pravidelně otiskuje i články z oblasti kronikářství.
 • archivhb.cz/kroniky/kronika.htm, Soupis dochovaných obecních kronik v okrese Havlíčkův Brod.
 • soka-cr.cz/sluzby/poradna.htm, Metodický materiál Státního okresního archivu Chrudim k vedení obecních kronik. Možnost stažení celého dokumentu.
 • home.tiscali.cz/sokazr/kroniky/kroniky.htm, Metodický materiál Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou k vedení obecních kronik, legislativa pro kronikáře, soupisy obecních, školních a farních kronik uložených v SOkA Žďár nad Sázavou

Platná legislativa:

 • Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 206/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

1 komentář

 1. Dobrý den mám veškeré materiály k sestavení rodokmenu a chtěl bych napsat rodinnou kroniku ale nevím jak začít aby to správně napsaný děkuji moc Josef

Zanechte odpověď