Maturita z českého jazyka

Součástí maturitní zkoušky na všech středních školách je povinná státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury. Tato zkouška je komplexní, znamená to, že obsahuje dílčí zkoušky. Organizátorem zkoušky je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, veškeré potřebné informace zpracovává a uveřejňuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) na svých stránkách http://www.novamaturita.cz/.

Tři části komplexní zkoušky

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury obsahuje následující části:

 1. didaktický test,
 2. písemnou práci,
 3. ústní zkoušku.

Důvodem komplexnosti zkoušky je obsáhnout a ověřit všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta.

Dílčí zkoušky probíhají ve dvou termínech, mají různou formu a různé hodnotitele. Didaktický test je vyhodnocován elektronicky, centrálně. Koná se ve stejném termínu jako písemná práce, která se v letošním školním roce vyhodnocuje vyškolenými hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy.

Didaktický test a písemná práce mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Dílčí ústní zkouška se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.

Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny Katalogem požadavků pro český jazyk a literaturu.

Jednotlivé dílčí zkoušky jsou bodovány. Celkový bodový zisk se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech tří dílčích zkoušek, váhy jednotlivých zkoušek jsou 1:1:1.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Didaktický test

 • je tvořen různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, ta je uvedena u každé úlohy,
 • na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut, v průběhu testování nejsou dovoleny žádné pomůcky.

Písemná práce

 • student si vybírá z 10 tematicky různorodých zadání, doba výběru tématu je 25 minut,
 • pro vypracování je vymezen čas 90 minut,
 • minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov, horní hranice není stanovena,
 • v zadání práce je určen název zadání, zadání může obsahovat výchozí text (buď inspirační, nebo nutná součást práce), je vymezen slohový útvar nebo komunikační situace,
 • žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška

 • ověřuje praktické komunikační dovednosti studenta, dále to, jak dovede analyzovat a interpretovat umělecký a neumělecký text,
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkoušení samotné 15 minut,
 • student pracuje s výňatkem uměleckého a neuměleckého textu na pracovním listu,
 • podkladem pro pracovní listy je seznam 20 literárních děl, které si student zvolil ze školního seznamu s minimálně 40 tituly,
 • při zkoušce se ověřuje, jak student rozumí tematické, kompoziční a jazykové struktuře díla, nakolik text pochopí a jak je jeho výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

Výsledky zkoušky

Cermat shromažďuje bodová hodnocení dílčích zkoušek, předává zkušební dokumentace ředitelům škol, kde je možnost do ní nahlédnout. Výsledky didaktických testů se žáci dozvědí z tzv. výpisu výsledků didaktických testů (v jarním zkušebním období nejpozději do 16. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 11. září). Na výpisu je uvedeno, zda žák zkoušku konal, zda uspěl a dále úspěšnost žáka v procentech a jeho percentilové umístění.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se žáci dozvědí v polovině června.

Zanechte odpověď