Předběžné opatření o svěření dítěte do péče

Někdy nastanou situace, kdy je zapotřebí bezodkladně řešit svěření dítěte do péče jiné osoby nebo zařízení. Právě tehdy může být vydáno předběžné opatření, které zajistí nutné poměry do doby, než dojde k vydání definitivního rozhodnutí soudem.

Princip předběžného opatření

Jedná se o akt, jehož cílem je ochrana práv nezletilého dítěte. Je možné toto využít v případech, kdy je třeba rychle rozhodnout tak, aby nedošlo k ohrožení těchto práv. Předběžné opatření se může využít, i pokud je řešeno domácí násilí, nebo ve správním soudnictví k zajištění určitých poměrů.

Konkrétní průběh

Předběžné opatření bývá užíváno v případech, kdy se dítě ocitne bez řádné péče nebo je ohrožen jeho příznivý vývoj, v horším případě i jeho zdraví a život. Tímto předběžným opatřením pak může být svěřeno do péče jiné osoby nebo do sociálního zařízení. Cílem je řešit určité poměry rychle do doby než dojde k definitivnímu rozhodnutí soudem.

Návrh je podán orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). Ten zjistí veškeré nutné podklady a dodá je soudu, který musí o výkonu předběžného opatření rozhodnout do 24 hodin. Pokud je to v daném případě možné, je přihlédnuto i k názoru dítěte.

Pokud soud shledá vykonání předběžného opatření jako oprávněné a prospěšné pro dítě, je přistoupeno k jeho realizaci. Ta je provedena pomocí orgánu sociálně – právní ochrany dětí a případně i policie, pokud je to nutné. Zásah je učiněn bez odkladu a i pokud je to proti vůli osob, které o dítě momentálně pečují.

Platnost předběžného opatření

Předběžné opatření je vydáno na konkrétní dobu, kterou je možné prodloužit, pokud je to v dané situaci zapotřebí. Nejčastěji má platnost 1 – 3 měsíce. Během této doby by mělo dojít k rozhodnutí soudu, kterým je péče o dítě upravena do budoucna. Pokud pominou důvody, které stály za vydáním předběžného opatření, soud jej může zrušit.

Orgán sociálně – právní ochrany dětí

Právě ten je důležitým hráčem při výkonu předběžného opatření. Na samém počátku mapuje situaci dítěte a zvažuje, zda je pro něj přínosné svěření do péče jiné osoby nebo zařízení. Je zde brána v potaz péče, kterou dítěti poskytují aktuální pečovatelé, jeho zázemí, ale i vazby, které má na lidi kolem sebe. Vše nutné sděluje soudu a následně, pokud je to třeba, realizuje výkon předběžného opatření.

Orgán sociálně právní ochrany dětí funguje při obecních a krajských úřadech, kde je jeho cílem zajištění poradenské činnosti při péči o děti, jejich výchově, při uplatňování nároků na dávky státní sociální podpory a sociální péče. Dále také vyhledává děti, u kterých je zapotřebí soustředit se na jejich ochranu, spolupracuje též s osvojiteli a pěstouny.

Zanechte odpověď