Předpony s, z

V dnešním článku se budeme zabývat poměrně komplikovanými pravopisnými pravidly – psaním předpon s(e)-, z(e)-.

Předpony s(e)-, z(e)-

Psaní slov s předponami s(e)-, z(e)- působí Čechům v mnoha případech problémy, které mají několik příčin. Pokusíme se je vyjmenovat, abychom byli lépe připraveni odolávat pravopisným nástrahám:

 • pravopis se většinou neřídí výslovností,
 • je nutné zapamatovat si několik pravidel,
 • je nutné si pamatovat skupiny slov se správnou předponou, podle pravidel nelze vysvětlit psaní všech slov,
 • existuje skupina slov, v nichž je možno psát obě předpony, ovšem výběrem předpony se mění zároveň význam slova.

Oběma předponami s(e)- i z(e)- se tvoří z nedokonavých sloves dokonavá: končit skončit, trávit strávit, křížit zkřížit, tížit ztížit. Slovesa s předponou z(e)- mají význam završení, ukončení děje, jednorázovou činnost, u sloves s předponou s(e)- přibývají ještě další významy.

Předpona s(e)-

Předpona s(e)- kromě ukončení děje naznačuje:

 • směřování dohromady: scelit, shromáždit se, spojit, sjednotit, smluvit se, sblížit se,
 • zmenšení objemu, až zánik: scvrknout se, shořet, shnít,
 • směřování shora dolů, z povrchu pryč: sklonit, sklopit, shýbnout se, smést.

Příklady:

– směřování dohromady

sejít se, scházet se, schůze, seřadit (se), seskupit (se), sešikovat (se), sehnat, shánět, shon; sezvat, seznámit (se), sdružit (se), shromáždit (se), shledat (se), sjednotit, sjet se, slétnout se; sloučit, smluvit, splynout, srotit se; sebrat, sbírat, s(e)čítat, spočítat; sestrojit, sestavit, sešroubovat, sesypat; svařit, svar, sroubit, srub; sešít, sestehovat, sešpendlit, spíchnout, slátat; sklepat, stlačit, stěsnat, stisknout, spěchovat; sbalit, srolovat, stočit, svinout, svázat, sevřít, svírat; sklížit, slepit, sletovat, stmelit; sepnout, spínat, spona, spojit, spoutat, spřáhnout, složit, skládat, skloubit; snést, snášet, snosit, splést, smíchat, smísit; spořádat, srovnat, seřídit, shrabat, shrábnout, shrnout; sdílet, shodnout se, smířit (se), smír, svářit se, svár; seprat (se), seschnout (se), scvrknout se, smrštit se; sešpulit, shrbit (se), skrčit (se); sblížit (se), sbratřit (se), skamarádit se, spřátelit se;

– směřování shora dolů, z povrchu pryč

sejít (=zestárnout), sestoupit, seskočit, sešplhat, sesout (se); sjet, sklesnout, sklouznout, skulit (se), sletět, spadnout, snížit (se); sehnat, shánět, seslat, sesílat, sejmout, snímat, sesmeknout, sesunout (se), sestřelit, shodit, sházet, sprovodit, srazit, srážet, stáhnout, svalit; snést, snášet, sehnout (se), shýbat (se), shýbnout (se), schýlit (se), skácet, skanout, sklonit, sklopit, svěsit; svléci, svléknout, svlékat; seseknout, seškrábnout, seštípnout, sčesat, sloupnout, sloupat; setřít, stírat, smazat, smýt, smývat, spláchnout; sfoukat, sfouknout; sestřihnout, sešlapat;

– ustálené případy (nutno pamatovat): schovat (se), skonat, skončit, slevit, spálit, spasit, spáchat, stěžovat si (= naříkat), strávit, stvořit, stýskat si aj.

Předpona z(e)-

Předpona z-/ze se píše:

1. ve slovesech a slovech od nich odvozených znamenajících dokončení, výsledek děje, jednorázovou činnost: lámat→ zlámat, moknout → zmoknout, kazit→ zkazit)

Příklady

zorat, zosnovat, zúročit; zbarvit, zbělet, zblednout, zcivilizovat, zčernat, zděsit se, zdřevěnět, zhroutit se, zchudnout, zkalit, zkroutit, zkřivit, zlámat, zmoknout, zmýlit (se), zničit, zplodit, zpozorovat, zprostředkovat, zpustnout, zradit, zranit, zrodit, zrušit, zředit, ztichnout, ztížit, ztloustnout, ztuhnout, zúžit, zvábit, zvlhnout, zeslábnout, zesílit, zestárnout, zetlít, zešedivět,

Pozor

v dokonavých slovesech utvořených od slov cizího původu

 • je převážně z(e)-

zaktualizovat, zautomatizovat, zorganizovat, zfilmovat, zformovat, zharmonizovat, zkombinovat, zkomplikovat, zkomponovat, zkonstruovat, zkritizovat,

 • jen výjimečně lze zvolit obě předpony (zestylizovat i sestylizovat, zkontaktovat i skontaktovat, zkompletovat i skompletovat, zmontovat i smontovat.
 • některá slova mají s- už v původním jazyku, není to česká předpona: skandalizovat, skandovat, skartovat, skreč – skrečovat, smeč – smečovat.

2. V dokonavých slovesech utvořených přímo z podstatných a přídavných jmen (ocel → zocelit, temný → ztemnět).

zdokonalit, zkapalnit, zpeněžit, zpestřit, zplnomocnit, zpronevěřit, zpřísnit, ztělesnit, ztotožnit, zchoulostivět aj.

3. V ustálených případech (nutno pamatovat): zhostit se, zkoumat (zkoumaný, zkumavka), zkoušet (zkouška, zkusit, zkušební, zkušenost), zpěčovat se, zpívat (zpěv, zpěvák, zpěvácký), zpověď (zpovědník, zpovědní), zpytovat (-zpyt), zpupný, způsob (způsobit, způsobilý, způsobný), zřídit, ztepilý.

Předpona mění význam

 • slova jsou odlišena pravopisem i výslovností

sedřít (kůži z těla) x zedřít (se) (přílišnou námahou), sjednat (mír) x zjednat (pořádek), slézat (se), slézt (se) (dolů nebo dohromady) x zlézat, zlézt (hory), slíbat (líbáním setřít) x zlíbat (někoho), slít (dohromady) x zlít (polít), smazat (mazáním setřít) x zmazat (umazat), směna, směnit (peníze) x změna, změnit (zaměstnání), smotat (svinout) x zmotat (poplést), sválet (kameny ze svahu) x zválet (poválet), svést (dolů, dohromady, k zlému) x zvést (zkazit), svolat (pozvat k jednání) x zvolat (vykřiknout), svolit (souhlasit) x zvolit (vyvolit), svrhnout (dolů) x zvrhnout (převrhnout).

 • slova jsou odlišena jen pravopisem

sběh (lidu) x zběh (dezertér), sběhnout, sbíhat (se) (dolů, dohromady) x zběhnout, zbíhat (dezertovat), sbít (přitlouci k sobě) x zbít (nabít někomu), shlédnout (pohledět shora dolů) x zhlédnout (spatřit), shlížet (shora dolů) x zhlížet se (např. v zrcadle), skopat (shora nebo dohromady) x zkopat (kopáním upravit terén, pokopat někoho), skosit (kosou posekat) x zkosit (učinit kosým), skreslit (v technickém kreslení) x zkreslit (podat zkomoleně), skroutit, skrucovat (splést dohromady) x zkroutit, zkrucovat (překroutit, zkomolit), správa, spravit, spravovat (opravit; řídit) x zpráva, zpravit, zpravovat (informovat) stéci (se), stékat (se) (dolů nebo dohromady) x ztéci, ztékat (hradby) stěžovat si (naříkat) x ztěžovat (činit obtížným), stlouci (dohromady) x ztlouci (nabít někomu) strhat, strhnout (dolů) x ztrhat, ztrhnout (přílišnou námahou nebo kritikou), stvrdit, stvrzovat (potvrdit) x ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým), súčtovat (spočítat položky) x zúčtovat (provést účtování; vypořádat se), sužovat (utlačovat, trápit) x zužovat (činit úzkým).

Předpony s-, z- v příslovcích

U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu: stěží, shora; zcela, zlehka, zleva, zprava, zpět, zpátky, ztěžka, zblízka (i z blízka), zdaleka (i z daleka)

 

Stručný závěr

 • s(e)-: dohromady, pryč,
 • z(e)-: dokončení děje,
 • ustálené případy zpaměti,
 • obojí možnost – přemýšlej nad významem.

Zanechte odpověď