Příčestí minulé

Příčestí minulé je jeden ze slovesných tvarů.

Neurčité slovesné tvary

Příčestí minulé se také nazývá l-ové nebo činné (vrátil, seděla, odešli). Příčestí minulé patří spolu s infinitivem (číst, dívat se),

přechodníky (sedě, sedíc, sedíce, ustoupiv, ustoupivši, ustoupivše) a

příčestím trpným (postaven, zbit) k neurčitým slovesným tvarům.

Gramatické kategorie

 • Ze slovesných kategorií vyjadřuje příčestí minulé jen slovesný rod a vid:

Pavel šel domů. (rod činný, nedokonavý vid)

Pavel přišel domů. (rod činný, dokonavý vid)

Budova nemocnice se stavěla mnoho let. (rod trpný, nedokonavý vid)

Dům se postavil za tři měsíce. (rod trpný, dokonavý vid)

 

 • Další slovesné kategorie – osoba, čas, způsob – se projevují na pomocném slovese, se kterým příčestí minulé tvoří další slovesné tvary (minulý čas a podmiňovací způsob).
 • Kromě slovesných kategorií vyjadřuje příčestí minulé svou koncovkou také jmenný rod, to znamená rod mužský, ženský a střední a zároveň také číslo jednotné a množné.

Složené slovesné tvary

Příčestí minulé je spolu s pomocným slovesem být, bývat základem pro vytvoření složených slovesných tvarů

 • minulého času:

šel jsem, šel jsi, on šel, šli jsme, šli jste, oni šli

 • podmiňovacího způsobu přítomného:

četla bych, četla bys, četla by, četli bychom, četli byste, četli by

 • podmiňovacího způsobu minulého: byl bych odjel, byl bys odjel, on by byl odjel, byli bychom odjeli, byli byste odjeli, byli by odjeli

Příčestí minulé může být základem pro tvoření přídavných jmen:

ušel – ušlý (zisk), spal – ospalý,

Tvoření příčestí minulého

Příčestí minulé se tvoří z minulého slovesného kmene přidáním jmenných koncovek:

 • pro rod mužský, jednotné číslo -l: Jan hrál a zpíval.
 • pro rod ženský, jednotné číslo -la: Věra tančila.
 • pro rod střední, jednotné číslo -lo: Dítě spalo.
 • pro rod mužský životný, množné číslo -li: Rodiče vzpomínali. Chlapci se radovali.
 • pro rod mužský neživotný a ženský, množné číslo -ly: Davy lidí se shromáždily. Kamarádky se domluvily.
 • pro rod střední, množné číslo -la: Okna se leskla. Auta jela.

Z předchozího přehledu je patrné, že tvar příčestí minulého se shoduje s rodem a číslem podmětu.

Dvojí podoba příčestí

U skupiny sloves 2. třídy vzoru „tiskne“ má příčestí minulé kvůli souhláskové skupině na konci tvaru také druhou podobu s -nu-, která se jednodušeji vyslovuje:

tiskl – tisknul, vládl – vládnul, vyhoupl – vyhoupnul, křikl – hovorově křiknul, mrzl – hovor. mrznul, polkl – hovor. polknul.

Ne všechny tvary s -nu- jsou spisovné, správnou podobu je nutné ověřit v PČP nebo SSČ.

Za spisovné jsou považovány oba tvary sloves odvozených od citoslovcí:

bouchl – bouchnul, cinkl – cinknul, dupl – dupnul, klapl – klapnul, plácl – plácnul, práskl – prásknul.

Z důvodu výslovnosti jsou vhodnější tvary s -nu- v následujících slovesech:

blbnul – blbl, smlsnul – smlsl, zhltnul – zhltl, zvrtnul – zvrtl.

Zanechte odpověď