Procvičování vyjmenovaných slov

S vyjmenovanými slovy se malí Češi setkají poprvé v raném školním věku. Ve třetí třídě se školáci naučí nazpaměť základní řady vyjmenovaných slov a slova od nich odvozená, ale přiznejme si, jak dlouho jsme schopni všechna slovíčka udržet v aktivní paměti? Nabízíme malé osvěžení: výčet současných frekventovaných vyjmenovaných slov, ke každé řadě doplňovací cvičení a na konci správné řešení.

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovanými slovy rozumíme skupinu slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z píše y (ý).

  • Slova po Bbýt, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav

Cvičení: dlouhé b_dlo, sb_rka motýlů, moderní náb_tek, děti tu neb_ly, Zb_něk je b_strý, b_tevní lodě, ob_vatelé domu, nab_zím vám práci, ob_čejná tužka, dob_t si mob_l

  • Slova po L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš,

Cvičení: nepol_kej rychle, l_tostivá L_dka, venku se bl_ská, ml_nské kolo, l_ný člověk, nedosl_chavý dědeček, nesl_chaná událost, pl_žil se nesl_šně, l_šejník je rostl_na, obláček se rozpl_nul

  • Slova po Mmy, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

Cvičení: m_cí houba, hm_zožravec, m_ší díra, m_lý dědečku, m_ přijdeme, m_t nádobí saponátem, m_t narozeniny, čas m_jí, m_nout kamaráda, ty se m_líš

  • Slova po P:pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Cvičení: vp_ch od jehly, opl_ovat květiny, nevyzp_tatelné chování, slep_čí p_rko, hraje si na p_sku, na p_sku krávy, slep_t lep_dlem, slep_š je živočich, opl_uje plech, zap_řila se studem

  • Slova po Ssyn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Cvičení: s_ra je chemický prvek, s_rové chlebíčky, najezený znamená s_tý, S_chrov je zámek, S_monka je s_rotek, venku je s_chravo, děťátko us_ná, přes_váme přes s_to, s_rové maso, sníh se s_pe

  • Slova po Vvy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý

Cvičení: v_sel mrkev, v_t jako vlk, v_ří houkání, v_sel na věšáku, v_ská mě ve vlasech, v_hoď míč ještě v_š,

děti v_skají,, v_ška tohoto v_sílače, kostelní v_žka se leskne , v_ly v_jí věnce

  • Slova po Zbrzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Cvičení: letiště Ruz_ně, král Z_kmund, hlasitě se oz_vá, brz_čko se stmívá, rozbitý z_p, brz_ se vrať, jaz_kový kurs, nemocná Z_ta, z_vá únavou, z_tra ráno

Řešení

B: dlouhé bidlo, sbírka motýlů, moderní nábytek, děti tu nebyly, Zbyněk je bystrý, bitevní lodě, obyvatelé domu, nabízím vám práci, obyčejná tužka, dobít si mobil

L: nepolykej rychle, lítostivá Lidka, venku se blýská, mlýnské kolo, líný člověk, nedoslýchavý dědeček, neslýchaná událost, plížil se neslyšně, lišejník je rostlina, obláček se rozplynul

M: mycí houba, hmyzožravec, myší díra, milý dědečku, my přijdeme, mýt nádobí saponátem, mít narozeniny, čas míjí, minout kamaráda, ty se mýlíš

P: vpich od jehly, opylovat květiny, nevyzpytatelné chování, slepičí pírko, hraje si na písku, na pysku krávy, slepit lepidlem, slepýš je živočich, opiluje plech, zapýřila se studem

S: síra je chemický prvek, sýrové chlebíčky, najezený znamená sytý, Sychrov je zámek, Simonka je sirotek, venku je sychravo, děťátko usíná, přesíváme přes síto, syrové maso, sníh se sype

V: vysel mrkev, výt jako vlk, výří houkání, visel na věšáku, víská mě ve vlasech, vyhoď míč ještě výš,

děti výskají, výška tohoto vysílače, kostelní vížka se leskne, víly vijí věnce

Z: letiště Ruzyně, král Zikmund, hlasitě se ozývá, brzičko se stmívá, rozbitý zip, brzy se vrať, jazykový kurs, nemocná Zita, zívá únavou, zítra ráno

Zanechte odpověď