Psaní titulů

Akademický titul je doklad o absolvování a ukončení vysokoškolského studia. Existuje velké množství titulů, protože se jimi odlišují jednotlivé vysoké školy, typy studia, navíc každý stát má svůj systém titulů. Akademické hodnosti se v současnosti udělují podle tzv. boloňského procesu, který sjednotil evropské vzdělávání.

Akademické tituly

Následující tituly se udělovaly/udělují po absolvování české vysoké školy. Zkratka tohoto titulu se píše před jménem.

Bc. bakalář
BcA. bakalář umění
Ing. inženýr
Ing. arch. inženýr architekt
JUDr. doktor (obojího) práv(a)
MDDr. doktor zubní medicíny
MgA. magistr umění
Mgr. magistr
MUDr. doktor všeobecné medicíny
MVDr. doktor veterinární medicíny
PaedDr. doktor pedagogiky
PharmDr. doktor farmacie
PhDr. doktor filozofie
PhMr. magistr farmacie
RNDr. doktor přírodních věd
ThDr. doktor teologie

Akademicko-vědecké tituly

získávají absolventi doktorských studijních programů. Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.

akad. řádný člen Československé akademie věd (zrušen po roce 1989)
CSc. kandidát věd (udílení hodnosti zrušeno v roce 1998)
DrSc. doktor věd (udílení zrušeno)
Ph.D. doktor (pro všechny oblasti včetně teologie, umění; od r. 1998)
Th.D. doktor teologie (udělování zrušeno)

Vědecko-pedagogické tituly

se dosahují vědecko-pedagogickou, umělecko-pedagogickou, publikační činností, ne dalším studiem.

Nejvyšším titulem dosaženým vzděláním je podle boloňského procesu doktorský studijní program – titul Ph.D. V rámci pracovní/funkční pozice se užívají tituly:

as. asistent
odb. as. odborný asistent
doc. docent
prof. profesor

K oslovování se používají většinou pouze hodnosti docent a profesor. Asistenty oslovujeme jejich magisterským titulem, odborné asistenty jejich doktorským titulem.

České nevysokoškolské tituly

Diplomovaný specialista DiS.

Neakademický titul absolventa vyšší odborné školy DiS. se píše za jménem, mezi jménem a titulem se píše čárkaJan Novák, DiS.

Pořadí titulů

Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=783) pořadí titulů sice žádná norma pevně neurčuje, ale v praxi jsou ustálená pravidla:

 • Pokud nějaká osoba získala více titulů, píše se vyšší titul před nižším (případně se nižší neuvádí vůbec).

Mgr. Bc. Jan Nový (Mgr. Jan Nový)

 • Magisterský titul se pak neuvádí nikdy, pokud absolvent úspěšně vykonal rigorózní řízení a získal např. titul JUDr.

JUDr. Jan Nový

 • U rovnocenných titulů se píše hned u jména ten, který daná osoba získala dříve

Mgr. Ing. Karel Novotný (nejdříve vystudoval techniku).

 • Latinská zkratka et, případně symbol &, se píší jen mezi stejnými tituly

Mgr. et Mgr. Věra Nová

Více titulů

Na příkladu pilného studenta Jana Nového si ukážeme psaní postupně získaných titulů.

 • Pan Nový nejdříve ukončil magisterské studium na právech:

Mgr. Jan Nový.

 • Dále končil inženýrské studium, získal titul Ing., který si bude psát před již užívaným:

Ing. Mgr. Jan Nový.

 • Pan Nový získal titul Mgr. ze dvou univerzit a oba tituly chce uvádět současně:

Ing. Mgr. et Mgr. Jan Nový.

 • Pan Nový složil rigorózní zkoušku na právech a obdržel i titul JUDr., pak bude své tituly psát bez ohledu na to, kterou školu studoval dřív, v pořadí

JUDr. Ing. Jan Nový (titul JUDr. je „vyšší“, magisterské tituly se už pak neuvádějí).

 • Pan Nový získal absolvováním postgraduálního studia doktorský titul Ph.D. (tzv. velký doktorát)

JUDr. Ing. Jan Nový, Ph.D.

 • Pan Nový získal ještě vědecko-pedagogickou hodnost docent, potom profesor, píše ji před jménem:

doc. JUDr. Ing. Jan Nový, Ph.D.,

prof. JUDr. Ing. Jan Nový, Ph.D.

 • Tituly za jménem se obvykle píšou v takovém pořadí, v jakém byly získány. U jména je titul, který byl získán dřív. Náš prof. Nový získal také titul doctor honoris causa (dr. h. c.):

prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., dr. h. c. (před jménem se čárka za tituly nepíše, za jménem se píše).

Zanechte odpověď