Psaní zkratek

Náš text se bude zabývat slovními zkratkami. Jak sám název vypovídá, účelem zkratky je něco zkrátit, zmenšit, zjednodušit, ušetřit čas, místo, množství práce. Přiznejme si, že dnešní elektronická doba zkratkám přeje, nenechejme si je ale přerůst přes hlavu, abychom na jejich luštění nakonec nepotřebovali speciální slovník!

Co je zkratka

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro:

 • zápis často užívaných slov/ustálených spojení (r. 1989, p. Novák, nám. Republiky),
 • zkrácení zápisu víceslovných názvů institucí (USA, IKEM,Čedok),
 • dokumentů (deklarací, smluv, zákonů),
 • termínů (DNA, MHD).

Nejvíce zkratek různého typu vzniká v oblasti administrativní, výrobní a ekonomické, „módu“ zkratek podporuje neformální elektronická komunikace (Internet SMS).

Jak vznikají zkratky

Zkracování je spolu s odvozováním, skládáním a přenášením významu slov jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby. Při zkracování se obvykle spojují dvě nebo více zkrácených částí základových slov, vznikne slovo zkratkové, zkratka.

Zkratky vzniklé zkrácením jednoho základového slova (ne příliš častý způsob):

limo, metro, Víťa; nespisovné úča, sváča, vpoho, poo.

Zkratky vzniklé spojením více slovních částí (písmen, slabik):

sitkom = situační komedie, Čedok = Česká dopravní kancelář, Pofis = Poštovní filatelistická služba.

Iniciálové zkratky:

JAMU = Janáčkova akademie múzických umění, UNESCO = United Nations Edukational, Scientific and Cultural Organization, NATO, TANAP. Zkratková vlastní jména se nazývají akronyma (j. č. akronym), čtou se jako jedno slovo.

Hláskované zkratky: OSN = Organizace Spojených národů [ó es en], USA [ú es á], ČTK [čé té ká]

Slova vzniklá zkracováním a odvozováním zároveň (především v neformální komunikaci):

cédéčko, esemeska, zuška (ZUŠ = základní umělecká škola), písíčko.

Zkratky frekventovaných slov a slovních spojení (praktické důvody)

jsou nejrůznějšího druhu, některé rysy mají společné:

 • mají jen grafickou podobu, v řeči se uvádějí nezkrácené (p. = pan),
 • píší se zpravidla s malým písmenem, ukončují se tečkou,
 • pokud je tvoří první a poslední písmeno, tečka se za nimi nepíše (fa = firma),
 • zkratka může být zároveň matematickou, fyzikální značkou, nepíše se za ní tečka (kg = kilogram, A = ampér),
 • oficiální a neoficiální zkratky akademických a vědeckých titulů se píší s tečkou (MUDr., Ing., dr., ing.).

Čistě grafické zkratky

 • iniciálové: str. = strana, strany, stránka, Sb. = sbírky zákonů, čs. = československý, čp. nebo č. p. = číslo popisné),
 • kontrakční (stažené) z iniciály a konce slova: pí = paní, fa = firma, faktura, zpravidla se skloňují,
 • skeletové, vypouštějící samohlásky: kpt. = kapitán, plk. = plukovník.

Druhy zkratek

Jiné než čistě grafické zkratky píšeme i vyslovujeme. Rozlišujeme mezi nimi:

 • zkráceniny – domácké podoby osobních jmen, např. Jindra místo Jindřiška, Lenka jako zkrácenina od Helenka či Majdalenka,
 • staženiny – auto, kilo,
 • zkratkové složeniny – karma, Čedok,
 • zkratkové odvozeniny – esenbák,
 • připodobeniny – Semafor (divadlo), Liduška (umělecká škola),
 • zkratky vzniklé tzv. univerbizací (nahrazením víceslovného názvu jedním slovem) – sanitka (sanitní vůz), minerálka (minerální voda), vysoká (škola, zvěř), modrá (knížka).

Pravopis zkratek

Z příkladů, které jsme uvedli výše, vyplývá, že zkratky jsou z hlediska pravopisu velice různorodé. Je nutné zachovávat pravopis – dávat pozor na to, zda má zkratka

– velké písmeno pouze na začátku,

– celá je složená z velkých písmen,

– zda se za ní píše, nebo nepíše tečka.

Přehledně a podrobně se zkratkám věnuje oddíl s názvem Zkratky, značky, čísla a číslovky na http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Zanechte odpověď