Somatopedie

Co je somatopedie?

Somatopedie je obor speciální pedagogiky, jehož předmětem jsou lidé s omezením hybnosti a interakce těchto lidí s okolím. Zjednodušeně řečeno: jedná se o výchovu a vzdělávání jedinců s omezením hybnosti.

Za omezení hybnosti považujeme tělesné postižení, nemoc nebo zdravotní oslabení.

Tělesné postižení

Tělesným postižením rozumíme převažující nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech, které mají značný vliv na rozumové, emociální a sociální výkony.

Tělesné postižení může být vrozené, nebo získané. Vrozená postižení se dále dělí na genetická (např. srůsty prstů) a na postižení vzniklá v průběhu prenatálního vývoje a během porodu (např. dětská mozková obrna). Tělesné postižení získané může vzniknout následkem úrazu nebo po nemoci (po úrazu např. mozkomíšní obrna, v důsledku nemoci (např. při progresivní svalové dystrofii).

Nemoc

Nemoc představuje poruchu rovnováhy organismu s prostředím, přičemž vznikají anatomické a funkční změny v organismu.

Podle doby trvání rozlišujeme onemocnění krátkodobé (např. infekční onemocnění) a dlouhodobé (např. epilepsie).

Zdravotní oslabení

Zdravotně oslabený člověk má sníženou odolnost vůči chorobám a sklon k jejich opakování. Jeho zdravotní stav je ohrožen působením nevhodného životního prostředí, špatným režimem nebo nesprávnou výživou. Za zdravotně oslabené jsou také považovány osoby ve stavu rekonvalescence.

Současné vývojové tendence v somatopedii

Od postižení ke zdraví

V minulosti byla somatopedie zaměřena na fenomény nemoci, patologie, omezení a postižení. Pro současnou práci somatopeda je však důležitější, jaké jsou možnosti a schopnosti člověka s omezením hybnosti a ve kterých směrech a oblastech má možnost pro seberozvíjení a seberealizaci.

Zaměření na celé věkové spektrum klientů

Speciálněpedagogický přístup může člověk s omezením hybnosti potřebovat v různých etapách svého života, proto se somatopedie zaměřuje na oblast rané péče, dospělého věku i seniorů.

Rozšíření specifických potřeb klientů

Somatopedi se stále častěji setkávají s lidmi s kombinovaným postižením, kdy je pohybové postižení doprovázeno dalšími handicapy (často mentálním nebo senzorickým postižením). Také není možné orientovat se jen na člověka s omezením hybnosti, ale je třeba zohlednit jeho blízké okolí (rodina, vrstevníci…).

Rozšíření kompetencí somatopedů

Kompetence somatopedů přesahují pouze orientaci na výchovu a vzdělávání. Zahrnují také terapie, prevenci, poradenství a socializaci osob s omezením hybnosti.

Provázanost jednotlivých oblastí ucelené rehabilitace

Současný trend směřuje k větší spolupráci mezi speciálními pedagogy, zdravotnickým personálem a ostatními specialisty.

Zanechte odpověď