Kolik je životní minimum

Životní minimum je definováno jako minimální společensky uznaná částka peněžních příjmů, ze kterých je možno zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby. Životní minimum je stanoveno pro konkrétní rok. Životní minimum slouží k výpočtům při různých finančních úkonech nebo sociální podpoře či jiných dávkách.

Co je životní minimum

Životní minimum upravuje zákon číslo 110/2006 Sbírky, o životním a existenčním minimu. Částky životního minima jsou stanoveny nařízením vlády číslo 409/2011 Sbírky, o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

K čemu se životní minimum využívá

Životní minimum se nejvíc využívá pro posouzení tak zvané hmotné nouze a pro různé formy sociální pomoci a ochrany. Využití životního minima je zakotveno v zákoně číslo 111/2006 Sbírky, o pomoci v hmotné nouzi.

Životního minima se dále využívá pro stanovení nároku na dávky, které jsou adresně určeny pro pomoc rodinám s dětmi v situacích, které jsou stanoveny (porodné, přídavky na děti). Rovněž dávky pěstounské péče jsou vypočítávány ze životního minima. Životní minimum je také veličina, která figuruje při výpočtu výše výživného nebo pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci.

Co se do životního minima nepočítá

Životní minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Náklady na bydlení jsou řešeny poskytováním příspěvku na bydlení a doplatkem na bydlení, což spadá do systému státní sociální podpory a do systému pomoci v hmotné nouzi.

Částky životního minima jsou uváděny v korunách na měsíc a meziročně se mění.

 • Pro rok 2015 je stanovena částka 3410 korun.
Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce 3 410
pro první osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Společně posuzované osoby

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné, s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve a odběr jiných biologických materiálů z lidského organismu,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmy plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.


Zdroj: MPSV ČR

Zanechte odpověď